C12723230

119.52 CHF
121.91 €

Description

2-(Dimethylamino)-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-(phenylmethyl)-1-butanone – 100mg