USP-1A01760

781.00 CHF
796.62 €

Description

Escitalopram Open Ring (4-[4-(Dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymethyl)benzonitrile) – 25 mg