USP-1A01080

1,153.00 CHF
1,176.06 €

Description

Desethylamiodarone (2-Butyl-3-benzofuranyl-4-[2-(ethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl Ketone Hydrochloride) – 25 mg