USP-1A00010

857.00 CHF
874.14 €

Description

Atorvastatin Ethyl Ester (ethyl (3R,5R)-7-(2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl)-3,5-dihydroxyheptanoate) – 25 mg