USP-1466607

988.00 CHF
1,007.76 €

Description

N-Nitrosomethylphenylamine (NMPA) (1 mL (1 mg/mL)) (N-Methyl-N-nitrosophenylamine) – 1 mL