C12737200

381.60 CHF
389.23 €

Description

2,6-Dimethyl-4-(6-phenylhexyl)morpholine – 10mg