688250

819.00 CHF
835.38 €

Description

Benzenamine, N-phenyl-, styrenated (68442-68-2) – 10mg